Regulamin

DZIAŁ I
INFORMACJE OGÓLNE

1. Niniejszy Regulamin (zwany dalej Regulaminem) normuje zasady i warunki korzystania z serwisu internetowego zlokalizowanego pod adresem kreatywnezabawydladzieci.pl, którego celem jest dzielenie się pomysłami i inspiracjami na zabawy dla dzieci (zwanego dalej Serwisem) oraz zasady świadczenia usług za jego pośrednictwem oraz warunki sprzedaży dostępnych w serwisie usług i produktów.
2. Nazwa portalu kreatywnezabawydladzieci.pl, jego koncepcja, oprogramowanie, treści, wygląd graficzny, oraz baza danych podlegają ochronie prawnej.
3. Każda osoba może przeglądać zasoby Serwisu bez zobowiązań, lecz z chwilą dokonania jakichkolwiek czynności w tym Serwisie (na przykład poprzez: złożenie zamówienia), osoba taka staje się jego Użytkownikiem i oświadcza, iż zapoznała się z niniejszym Regulaminem (znajdującym się na stronie http://www.kreatywnezabawydladzieci.pl/regulamin.html) oraz z Polityką Prywatności (znajdującą się na stronie http://www.kreatywnezabawydladzieci.pl/polityka_prywatnosci.html), w pełni akceptuje zawarte w nich postanowienia i zobowiązuje się do ich bezwzględnego przestrzegania. Każdy, kto nie zgadza się z powyższym, powinien powstrzymać się od korzystania z usług Serwisu, a Właściciel i Operator Serwisu ma prawo odmówienia takiej osobie świadczenia usług i sprzedaży produktów oferowanych w Serwisie.
4. Właścicielem i Operatorem Serwisu jest Maria Leleń-Laskiewicz z siedzibą w Woli Więcławskiej 82A, 32-091 Michałowice (zwana dalej Właścicielem).
5. Do prawidłowego funkcjonowania Serwisu wymagane jest posiadanie oprogramowania do przeglądania stron internetowych obsługującego technologię plików ‚cookies’. Pliki cookies, to małe pliki tekstowe wysyłane do komputera internauty identyfikujące go w sposób potrzebny do uproszczenia lub umorzenia danej operacji. Cookies są nieszkodliwe ani dla komputera ani dla jego użytkownika i jego danych. Warunkiem działania cookies jest ich akceptacja przez przeglądarkę i nie usuwanie ich z dysku. Można też wyłączyć ich działanie w ustawieniach przeglądarki, co może ograniczyć albo uniemożliwić korzystanie z niektórych części Serwisu.
6. Pliki cookie wykorzystywane są w celach statystycznych, do autoryzacji użytkowników w serwisach, w celu dostosowania wyglądu serwisów do preferencji i historii przeglądania Użytkownika oraz w innych celach marketingowych. Pliki cookie mogą zawierać dane osobowe użytkownika, chociaż w większości przypadków będzie to tylko adres e-mail. Dane te dostępne są tylko dla Użytkownika danego komputera jak i dla naszego serwisu.
7.Do korzystania z Serwisu wymagane są standardowe urządzenia wraz z oprogramowaniem, pozwalające na przeglądanie stron internetowych, a także posiadanie skrzynki pocztowej email oraz możliwości i umiejętności komunikowania się za pośrednictwem poczty elektronicznej.

DZIAŁ II
PRZEDMIOT SERWISU

1. Przedmiotem Serwisu jest dzielenie się pomysłami i inspiracjami na zabawy dla dzieci. Przedmiotem Serwisu może być również sprzedaż produktów i usług udostępnionych dla Użytkowników przez Operatora i Właściciela Serwisu w określonym czasie.

DZIAŁ III
PROCES SKŁADANIA I REALIZACJI ZAMÓWIEŃ

1. Za pośrednictwem Serwisu Użytkownicy mogą nabywać oferowane usługi lub produkty, dostępne w określonym czasie.
2. Do realizacji Transakcji konieczne jest złożenie zamówienia poprzez aktywowanie widocznych na stronie Serwisu odpowiednich opcji dostępnych przy ofercie i dalsze postępowanie zgodnie z informacjami podanymi zamawiającemu na każdym etapie procedury składania zamówienia.
3. Warunkiem niezbędnym do skutecznego złożenia zamówienia jest podanie niezbędnych danych i informacji w Serwisie oraz wykonywanie innych czynności każdorazowo dokładnie opisanych na stronach Serwisu lub w korespondencji przesłanej w procesie składania zamówienia.
4. Każde zamówienie weryfikowane jest w sposób zautomatyzowany poprzez wysłanie wiadomości email na adres email podany przez Użytkownika w procesie składania zamówienia. Otrzymanie wiadomości email informującej o pozytywnym statusie przyjęcia zamówienia do realizacji oznacza, iż zamówienie zostało złożone prawidłowo.
5. Zamówienia realizowane są po otrzymaniu przez Administratora należności uiszczanej dostępnymi w Serwisie kanałami płatności, tytułem zapłaty ceny oraz ewentualnych innych kosztów właściwych dla danej usługi lub produktu, o których dokładne informacje zostaną za każdym razem podane na stronie Serwisu oraz w procesie składania zamówienia.
6. Podstawowym sposobem dostawy zamówionych produktów lub usług jest udostępnianie ich on-line drogą teletransmisji elektronicznej poprzez łącze internetowe lub przesyłanie za pośrednictwem poczty email.
7. Zamawiający nie ma prawa udostępniać innym swojego loginu i hasła dostępowego do produktów udostępnianych mu przez Serwis on-line.
8. Użytkownicy mogą otrzymać fakturę bez VAT po dokonaniu transakcji. Do otrzymania faktury bez VAT niezbędne jest podanie w formularzu zamówienia danych, które mają się pojawić na fakturze.

DZIAŁ IV
REKLAMACJE I ZWROTY

1. Wszelkie zgłoszenia dotyczące zakłóceń w funkcjonowaniu Serwisu, uwagi pod jego adresem i wszelkie inne sprawy związane z celem i przedmiotem działania Serwisu mogą być przekazywane przez Użytkowników poprzez zgłoszenie Operatorowi Serwisu, przesłane pocztą elektroniczną na adres maria@kreatywnezabawydladzieci.pl).
2. Zgłoszenia reklamacyjne będą na bieżąco rozpatrywane przez Operatora w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty otrzymania zgłoszenia, jednak Operator zastrzega sobie prawo pozostawienia reklamacji bez odpowiedzi, jeżeli dotyczy ona dysfunkcji wynikających z nieznajomości Regulaminu lub niezastosowania się przez Użytkownika do ukazujących się na stronie serwisu bieżących informacji i wskazówek.
5. Każdemu Użytkownikowi wykupującemu dostęp do usług lub produktów on-line za pośrednictwem Serwisu, służy prawo zwrotu zainwestowanej kwoty, jeżeli Użytkownik nie będzie zadowolony z zakupu w ciągu 30 dni od dokonania zapłaty. Administrator zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia zwrotu w wyjątkowych sytuacjach, gdy poweźmie uzasadnione wątpliwości, iż dokonywany zwrot nosi cechy nadużycia prawa do zwrotu (wielokrotne zwroty, kupowanie wielu produktów po kolei i ich zwracanie itp.).
6. Zwrot pieniędzy odbywa się poprzez wysłanie przez Użytkownika wiadomości do Operatora, w której Użytkownik oświadczy, iż ma zamiar skorzystać z gwarancji satysfakcji, podając swoje dane (imię i e-mail), nazwę wykupionego produktu lub usługi oraz datę i cenę zakupu. Dla skuteczności takiego zawiadomienia, koniecznym jest wysłanie emaila ze skrzynki pocztowej, która podana została przez Użytkownika przy składaniu zamówienia.
7. W ciągu 7 dni od otrzymania wiadomości email o chęci zwrotu, Operator odpowie Użytkownikowi, jaka jest decyzja Administratora w kwestii danego zwrotu, przesyłając w załączeniu wzór formularza zwrotu, który musi być wypełniony i podpisany przez nabywającego zwracany produkt Użytkownika oraz odesłany listem poleconym (pocztą tradycyjną) na adres Administratora: Maria Leleń-Laskiewicz, Wola Więcławska 82A, 32-091 Michałowice. O skuteczności dokonania zwrotu decyduje prawidłowość i zupełność wypełnienia oświadczenia.
8. Prawidłowo wypełniony i dostarczony do Administratora formularz oświadczenia o zwrocie, stanowi podstawę do zwrotu Użytkownikowi środków pieniężnych wpłaconych tytułem zapłaty ceny za zwracany dostęp, co zostanie wykonane przez Administratora w okresie nie dłuższym niż 30 dni, od dnia otrzymania oświadczenia o zwrocie, wyłącznie w formie przelewu na rachunek bankowy.

DZIAŁ V
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Mimo dokładania wszelkich starań jakościowych Operator nie odpowiada w maksymalnie szerokim zakresie, jak tylko pozwalają na to obowiązujące przepisy prawa, za treści przekazywane i publikowane na łamach Serwisu przez Użytkowników oraz inne osoby, za ich prawdziwość, rzetelność oraz autentyczność wszelkich materiałów nie pochodzących od Operatora lub przez niego autoryzowanych (np. komentarze i opinie własne użytkowników).
2. Operator nie odpowiada za zdarzenia i wydarzenia oraz ich skutki, jakie mogą mieć lub miały miejsce w świecie rzeczywistym w wyniku korzystania z Serwisu, stosowania się do treści w nim zawartych oraz w informacjach publikowanych na łamach Serwisu.
3. Operator i Właściciel Serwisu nie udostępni w żaden inny sposób, niż to wynika z celu Serwisu oraz zakresu udzielonych zgód i oświadczeń, informacji i danych o Użytkownikach jakimkolwiek innym podmiotom trzecim bez podstawy prawnej nakazującej Operatorowi takie działanie i zapewnia o podejmowaniu wszelkich starań, aby informacje te były strzeżone właściwie, a w szczególności w sposób przewidziany przepisami ustawy o ochronie danych osobowych i rozporządzeniami wydanymi na jej podstawie.
4. Operator i Właściciel Serwisu dołoży wszelkich starań, aby Serwis oraz wszystkie usługi udostępniane za jego pośrednictwem działały w sposób ciągły bez jakichkolwiek zakłóceń, jednakże nie ponosi żadnej odpowiedzialności za zakłócenia spowodowane siłą wyższą lub niedozwoloną ingerencją Użytkowników lub osób trzecich w struktury systemów informatycznych obsługujące Serwis.
5. Operator zastrzega sobie prawo do czasowego całkowitego lub częściowego wyłączenia Serwisu w celu jego ulepszenia, dodawania usług lub przeprowadzania konserwacji, bez wcześniejszego uprzedzania o tym Użytkowników.
6. Operator nie ponosi odpowiedzialności za utratę danych Serwisu zgromadzonych w systemach informatycznych Operatora, spowodowanych awarią sprzętu, dysfunkcją sieci Internet, utratą na skutek działania osób trzecich.
7. Operator zastrzega sobie prawo do publikowania na łamach Serwisu, informacji o Użytkownikach, którzy w sposób uporczywy naruszają Regulamin lub w ten sam sposób podejmują działania sprzeczne z Regulaminem lub celem i charakterem Serwisu, albo działają na szkodę Operatora lub osób trzecich.
8. Operator zastrzega sobie prawo do anonimowej publikacji treści kierowanych przez Użytkowników do zespołu obsługi Serwisu, a dotyczących kwestii związanych z funkcjonowaniem Serwisu (FAQ), udzielanymi poradami i innych, co do których Operator uzna, że odpowiedzi na te treści warte są upublicznienia.
9. Operator i Właściciel Serwisu kreatywnezabawydladzieci.pl zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie w dowolnym momencie, bez podawania przyczyn. Ewentualne zmiany zostaną bezzwłocznie opublikowane na stronach Serwisu wraz z informacją o wprowadzeniu zmian.
10. Po ukazaniu się na stronach Serwisu informacji o zmianach w Regulaminie, Użytkownik powinien niezwłocznie zapoznać się ze zmianami, gdyż zalogowanie lub jakakolwiek inna czynność w Serwisie, dokonane po takim ogłoszeniu jednoznaczne są z bezwarunkową akceptację nowej treści Regulaminu przez Użytkownika.
W przypadku nie zaakceptowania zmian w Regulaminie, Użytkownik powinien powstrzymać się od korzystania z Serwisu, a jeżeli jest stałym Użytkownikiem, dla którego zmiany Regulaminu mogą mieć znaczenie, powinien on o tym niezwłocznie poinformować Operatora.
11. Oświadczenie o nie zaakceptowaniu zmian w Regulaminie, pociągnie za sobą usunięcie Użytkownika z udziału we wszystkich aspektach stałego funkcjonowania w Serwisie.
12. Zabronione jest bez zgody Operatora kopiowanie, powielanie lub jakiekolwiek inne wykorzystywanie w całości lub we fragmentach informacji, danych lub innych treści dostępnych na łamach Serwisu lub z niego pochodzących, za wyjątkiem przypadków dozwolonego użytku wynikających z ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 Nr 24 poz. 83).
13. Operator zastrzega sobie prawo do dokonania cesji części lub całości wszelkich swoich praw i obowiązków związanych prowadzeniem i obsługą Serwisu.

Comments are closed.